Arsa Alım Satım Hizmetleri

Arsa AlımSatım Hizmetleri

BOSTANCI İNŞAAT

Yükselen Değeriniz

Kaliteli,Sağlam Konfrolu Yeni Yaşam Alanları İnşa Ediyoruz!

Mevcut arsanızı elden çıkarmak veya projenize uygun bir arsaya uygun fiyata sahip olabilmek için arsa alım satım hizmetlerinin avantajlarından faydalanabilirsiniz. Türkiye’nin arsa değeri yükselen bölgelerindeki arsaların tespit edilmesi, doğru kişilere yönlendirilmesi ve süreçlerin profesyonel şekilde takip edilmesiyle alıcı ve satıcıların memnun olacağı bir hizmet süreci sunuyoruz.

Birikimlerinizi doğru yerde değerlendirin

İnsanların birikimlerini gayrimenkulle değerlendirmeye yönelik arzuları büyüktür. Ancak yıllarca süren bir emeğin karşılığı olarak elde edilen birikimlerin yatırım aracı olarak gayrimenkule dönüştürülmesi sürecini iyi yönetebilmek gerekiyor. Alınacak arsaların karlı bir şekilde elden çıkarılabilmesi için arsanın satın alındığı bölgedeki gayrimenkul gelişmelerini iyi yorumlamak lazımdır. Bu hususta, deneyimli firmaların danışmanlığından faydalanarak olası riskleri bertaraf etmek çok daha kolay olabilir.

Arsa satın alma süreçlerinde de uzman bir firmadan destek almak, doğru bedellerle satın alma işlemlerinin yapılmasını sağlayabilir. Satın alınacak arsanın yerine, konumuna ve gelecekteki bedeline kadar ince hesaplamalarla daha karlı yerlerden arsa satın alınabilir. Ayrıca projeleriniz için ihtiyaç duyulan arsaların bulunması ve satışla ilgili pazarlıkların yapılması da uzmanlar aracılığıyla profesyonel bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Geniş arsa portföyü

Tarım arazisi, emlak imarlı arazi veya sanayi imarına izin verilmiş arsalara erişmek için firmamıza danışabilirsiniz. İmarsız arazilerden farklı olarak daha yüksek bedellere satılan imarlı arazilerin elden çıkarılması çok daha kolay olabilir. Bir proje için gereken imar izni alınmış arazinin üzerine projenizin daha hızlı şekilde başlatılabilmesi de mümkündür. Üstelik, imarla ilgili izinleri alınan araziler, imarsız arazileri satın almaktan çok daha risksizdir. Çünkü imarı olmayan arazinin satın alınma sırasında imar izni alınıp, alınamayacağı araştırılmamışsa arsa üzerine konut dikebilmek mümkün olmayabilir.

Bazı arsalar için imar izni alabilmek imkansızdır. Bu nedenle fiyatları oldukça düşüktür. Bazı arsalar içinse imar izni işlemleri uzun sürebilir; ancak izin almak geç de olsa mümkündür. Kaybedilen zaman telafi edilebilir. Arsa hizmetlerimiz dahilinde arsalarla ve bulundukları bölgeyle ilgili araştırma yaparak gerekli izinlerin çıkarılması hususları da inceleniyor. Böylece hiçbir riske mahal vermeden arsa alım satım işlemleri gerçekleşebiliyor.

ALIM SATIMSÜRECİ

1- Gayrimenkul alırken yapılması gereken yasal işlemler nelerdir?

Gayrimenkullerin satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bunun anlamı, tarafların tapu memurunun önünde, resmi şekilde hazırlanan sözleşmeyi imzalamaları demektir. Taraflar gerçek kişi iseler, nüfus cüzdanları, 2 adet vesikalık fotoğraf ve varsa vekil için, “Düzenleme şeklinde vekaletname” ile Tapu Müdürlüğü’ne başvururlar.

Taraflar ya da taraflardan biri tüzel kişi ise, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış yetki belgesi ile imza sirkülerinin bulunması gerekir. Tapu müdürü, istemin bizzat hak sahibinden gelip gelmediğini belirledikten sonra ilgili memura işlemin yapılması için havale eder.

Memur sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca görmezse bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Harçlar yatırıldıktan sonra satış konusunda resmi senet düzenlenir. Tapu müdür huzurunda okunarak imzalanır. Taraflardan biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki tanık huzurunda okunur, şahsın parmak izi ve tanıkların ifadesi alınır.

Tapuda tanık gerektiren diğer durumlar ise; imza atılmasını bilmemek, sağır, kör ya da dilsiz olma, taraf kişiliğinde şüphe, ölünceye kadar bakma sözleşmeleridir. Taraflar arasında Türkçe bilmeyen varsa yeminli tercüman bulundurulması gereklidir. Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların okuma-yazma bilmesi, temyiz kudretinin olması ve reşit olması gerekir. Tapu müdürü imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.

2- Gayrimenkul satışı noter sözleşmesi ile gerçekleşir mi?

Noterden yapılan sözleşmelerle taşınmazın mülkiyeti devredilemez, satış gerçekleşmez.
Noterlerde yapılan bu tip sözleşmelere, “Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi” denir. Bu sözleşmede; satıcı, bir bedel mukabilinde tapuda vaat edilen gayrimenkulün ferağ ve takririni vermeyi, alıcı ise belirlenen bedeli ödeyerek taşınmazı almak konusunda vaat ve taahhütte bulunurlar. Taşınmazın tapu kaydı, satış bedeli, ödeme şekli, varsa cezai şartlar herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça sözleşmede yer almalıdır.

Cezai şartlar konulması, taraflar açısından yararlıdır. Vaade dayalı mülkiyet devredilemezse 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurulup devrin gerçekleşmesi istenebilir. Bunun için alıcının üstüne düşeni yapması gerekir.

3- Mülkiyet kavramı ve dayanakları nelerdir?

Anayasanın 35. maddesi kişinin temel hakları arasında mülkiyet hakkını saymış olup, herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğunu bu hakkın ancak kamu yararı amacı ile ve kanunla sınırlanabileceğine bunun yanında mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağını belirtmiştir. Medeni kanun da mülkiyet hakkı sahibine yasalar çerçevesinde dilediği gibi tasarruf etme hakkı tanımıştır. Mülkiyet hakkı, mal ve benzeri şeylere sahip olma ve bunlardan yararlanma hakkıdır.

Kat mülkiyeti kanunu ile, kat mülkiyeti özel bir kavram olarak hayatımıza girmiştir. Kat mülkiyeti arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle ilgili özel bir mülkiyettir.

Kat mülkiyetinin doğuşu: Göç ve diğer nedenlerle şehirlerdeki nüfus artışı çok hızlı olmuş, sonuçta arsa fiyatları olağanüstü artış göstermiş, işyerleri ve konutlar yatay büyümeden dikey büyüme yoluna doğru gitmişlerdir. Sonuçta, tek bir parsel üzerine çok katlı binalar yapılmış ve burada oturanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi gerekmiştir. Yapımı tamamlanmış binalarda kat, daire, ofis, mağaza, depo gibi ayrı ayrı başlı başına kullanılmaya elverişli bölümler üzerinde malik veya ortak malikler tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kurulan mülkiyete kat mülkiyeti denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kat mülkiyeti kurulması bir takım koşullara bağlanmıştır.

  • Yapımı tamamlanmış yapı olması gereklidir.
  • Yapıda kat mülkiyetine konu teşkil edecek nitelikte bağımsız bölümler olması gereklidir.
  • Yapının kagir olması gereklidir. Tamamen veya kısmen ahşap yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.

Müşterek mülkiyet olması zorunludur.

4- Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Gayrimenkul alım satımında, vergi yasaları ve harçlar yasasında yer alan bazı özel hükümlerin bilinmesi gerekiyor.

Alınacak gayrimenkulün geçmiş yıllardan borcu olup olmadığı, tapu değeri belirleme konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar önemli olduğu için bazı durumlarda tapunun kimin üstüne yapılacağı da önem kazanıyor.

Satış sırasında, satıştan doğan gelirin vergilendirilmesi, vergi istisnaları (Şirketler), harçlar satıcıların dikkat etmeleri gereken konular.

Gayrimenkul alım satımı yaparken bilmeniz gerekenler aşağıda maddeler hakkında sunulmuştur.

Yapımı tamamlanmış gayrimenkul alanların, geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş emlak vergilerinin ödenip ödenmediğini yani, emlak vergisi borcunun olup olmadığını araştırmaları gerekiyor. Bu konuyla ilgili yatırılmış vergilerle ilgili satıcıdan makbuzları göstermesini istemek ve makbuzların birer kopyasını muhafaza etmek doğru bir davranış biçimi olacaktır.

Emlak vergisi kanunu 30. maddesinin son fıkrasına göre; satış konusu gayrimenkulün, satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden, alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur. Gayrimenkulü satın alan kişi, satın aldığı tarihten önceki yıllara ait emlak vergisi borçlarını ödedikten sonra gayrimenkulün önceki sahibinden bu miktarı talep edebilir.